Brännmärkning av boskap är den
först använda typen av märkning.

Marknadskommunikation är det dubbelriktade flöde av information genom vilket företaget både låter påverkas av och influerar marknaden.

Våra kunder ger oss allt fler varumärkesuppdrag. Det kan vara att utveckla och lansera ett nytt märke. Att ge ett existerande märke en tydlig position på marknaden. Att återge ett nedgånget märke dess styrka eller att skapa en plattform för klar och relevant kommunikation av märkesvärden.

Eftersom det blir viktigare för företag att kunna bygga marknadsföringen på starka och friska varumärken ökar intresset för dessa frågor snabbt. Bakom ligger bland annat hårdnande konkurrens, kortare produktlivscykler och ökad teknisk komplexitet samt enorm tillgänglighet.

Beslutsfattarna har varken tid eller möjlighet att fullt ut värdera alla tänkbara erbjudanden. Ju mer komplicerad produkt och ju större tjänsteinnehåll, desto mer måste köparen basera sitt val på det löfte om kompetens och resurser som ligger i ett starkt varumärke.

Planering


 • Affärsidé

  En affärsidé måste kontinuerligt ifrågasättas, underhållas och vidareutvecklas för att inte bli till hinder snarare än till stöd.


 • Marknaden

  Hur ser efterfrågan ut av produkter eller tjänster från företag, organisationer eller personer?


 • S.W.O.T.

  Är företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot definierade?


 • Strategi

  Ditt genomtänkta långsiktiga handlingsmönster – förverkligar den företagets vision, mission eller affärsidé?


 • Målgrupp

  Har företaget väldefinierade målgrupper? – Till exempel yrke, befattning, ålder, inkomst, kön, intresseområden och bostadsort som företaget avser att nå och påverka med en kommunkationsaktivitet.

Differentiering


 • Produktutvecklingsstrategi

  Företaget bestämmer hur det skall vara bäst på att ta fram erbjudande som påtagligt skiljer sig från konkurrenterna.


 • Hård och mjuk

  Förändra produktens fysiska egenskaper eller det som finns kring produkten – I regel behövs båda samtidigt.


 • Varumärket

  Det viktigaste medlet för differentiering är ofta företagets varumärke. Tillsammans med starka patent är det det enda konkurrenterna aldrig kan kopiera. Ett starkt varumärke reser en mycket hög barriär mot konkurrens från nya aktörer.

Segmentering


 • Affärstrategi

  Har ditt företag valt för vem det skall vara bäst för, sätta samman och styra resurser för just de utvalda kunderna?


 • Variabler

  Företagets totala marknad bör delas i hanterliga segment – Till exempel användningssätt, beslutsfattare, bransch, företagsstorlek, geografisk belägenhet, etc.


 • Segment

  Den kundgruppen som har gemensamma behov och värderingar, som kan förväntas reagera likartat på företagets erbjudande samt har tillräcklig köpkraft för att vara av strategisk betydelse är en väldefinierad segment.

Positionering


 • Analys

  Hur kunder och kundämnen accepterar produkter, i vilken grad de uppfattar att olika varumärken och tillverkare tillgodoser  kraven de ställer, vem som är ledande i vilken kategori, vilka positioner de olika leverantörerna intar i förhållande till varandra och vilka positioner som är lediga eller dåligt försvarade.


 • Förklaring

  Vilken position företaget, en produkt eller ett varumärke skall inta i en bestämd målgrupps medvetande och hur företaget skall gå tillväga för att erövra och försvara den valda positionen.


 • Attribut

  Sammanställning av egenskaper hos företaget eller dess produkter som det i sin marknadskommunikation utnyttjar för att i målgruppens medvetande placera sig i önskad relation till konkurrenterna.


 • Dimensioner

  Mätning och beskrivning av företagets eller varumärkes position genom vertikal, horisontell och emotionell dimension.

Hemligheten till att hitta vår passion är att tillföra passion i allt vi gör.

Translate »